ปิดตัวโครงการ " โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการบริหารการตลาดท่องเที่ยวเชิงบูรณาการในประเทศ  CLMVT สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลักสูตรภาษาไทย"

                เย็นวันนี้ (17 กันยายน 2560)  นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ " อบรมประกาศนียบัตรการบริหารการตลาดท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ในกลุ่มประเทศ CLMVT ประจำปี 2560"  เพื่อบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจและเท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตของการตลาดท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ CLMVT ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

                นายนิธิ สีแพร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า  ในฐานะที่ททท. เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนสาขาการท่องเที่ยวและดำเนินการส่งเสริมการเดินทางเพศมีประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ททท.ยังเพิ่มบทบาทการเป็นผู้พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยการเผยแพร่ความรู้และสร้างหลักสูตรการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว  (TAT Academy)  เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการตลาดท่องเที่ยวสำหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในชื่อ  "โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ด้านการบริหารการตลาดท่องเที่ยวเชิงบูรณาการในประเทศ  CLMVT สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลักสูตรภาษาไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเชื่อมโยงและเพิ่มศักยภาพด้านเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านการตลาดท่องเที่ยวเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน

                โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการบริหารการตลาดท่องเที่ยวเชิงบูรณาการในประเทศ CLMVT สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรภาษาไทยรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 30 คนเท่านั้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มสนใจในทำธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ CLMVT  ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ต้องการขยายตลาดและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในกลุ่มประเทศ  CLMVT และประชาชนผู้สนใจทั่วไปอยากเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว และเดินทางลงพื้นที่ภาคสนาม CLKVT ตลอดระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 54 ชั่วโมง รวมถึงการศึกษาดูงานภาคสนาม 5 วัน 4 คืน ตั้งแต่เดือนกันยายน-ตุลาคม 2560  (สัปดาห์ละ 2 วัน) จากการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ อาทิ ,คุณภราเดช  พยัฆวิเชียร, อาจารย์วีระ ธีรภัทรานนท์ ,รศ.ดร.พิภพ อุดร, รศ. ดร.กิตติ ประเสริฐสุข, รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช,  ดร.เอกก์  ภทรธนกุล, ดร.เจษฎา ศาลาทอง  ฯลฯ ตลอดหลักสูตรเนื้อหาการอบรมจะมุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมถกเถียง อย่างสร้างสรรค์ในมิติต่างๆ โดยมีหัวข้ออบรมที่เอื้อต่อการประสานประโยชน์ด้านการทำธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ  CLMVT อาทิ ด้านองค์ความรู้การท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ  CLMVT 360 องศา ด้านตลาดการท่องเที่ยว ด้านความเป็นเลิศ  ด้านระบบคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

                ทั้งนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการบริหารการตลาดท่องเที่ยวเชิงบูรณาการในประเทศ CLMVT ที่ประจำปี 2560 ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการที่เริ่มสนใจทำธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ CLMVT รวมถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ต้องการขยายตลาดและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทั้งจากผู้เข้าร่วมอบรมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้บริหาร ททท.  ทาง ททท. จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาหลักสูตรฯ นี้ ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างการเชื่อมโยงการทำงานระดับนโยบายครอบคลุมเป็นเครือข่ายและช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรมได้ดีขึ้นในรุ่นถัดไป  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดท่องเที่ยว (TAT Academy) โทร.0 2250 5694 ต่อ 4476-79

www.aboutinformant.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม  

จะจัดคณะไปทำบุญที่ทวาย ร่วมทำบุญให้กับเทพทันใจ เปิดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 เดินหน้าส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ทวาย...เส้นทางสู่วิถีชุมชน วิถีธรรม เที่ยวเมืองไทย เปิดโลก เปิดประตูสู่ AEC เยี่ยมเยียนเพื่อนบ้าน เที่ยวทวาย การช้อปปิ้งออนไลน์แทน ซึ่งถือว่าสะดวก ไม่เสียเวลา ไม่ต้องซื้อเงินสด
 หลักสูตร BTEC จากวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักรวิทยาลัยนานาชาตินท์ รีเจ้นท์ กรุงเทพ ฯ  เที่ยวเขาใหญ่ กับบรรยากาศสบาย ๆ House of Love  การซ้อมรวมของนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยเพื่อไปชิงแชมป์โลก  เก็บภาพความพร้อม SCG Thailand Open 2016
 ท่องเที่ยวตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( สำนักงาน ก.พ.ร.) มุ่งพัฒนาระบบราชการเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  งานสัมมนา " ศาสตร์พระราชา... สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"  มว.ท่องเที่ยวและกีฬา นำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ภาคตะวันออก กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีด้วยการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น