Precision Radiation Therapy

EDGE มิติใหม่แห่งรังสีศัลยกรรมรักษาโรคมะเร็ง

มะเร็ง โรคร้ายที่คร่าชีวิตมนุษย์เป็นอันดับต้นๆ ทั่วทุกมุมโลก  ในปัจจุบันวิทยาการและนวัตกรรมด้านการรักษาโรคมะเร็งได้ก้าวหน้าอย่างมากในรอบทศวรรษที่ผ่านมา การรักษามะเร็งสมัยใหม่ มุ่งเน้นการรักษาเซลล์มะเร็งที่เป็นเป้าหมายเฉพาะจุด เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อเซลล์ปกติที่อยู่โดยรอบ ทั้งทางด้านศัลยกรรมมะเร็ง (surgical oncology) อายุรกรรมมะเร็ง (medical oncology) และ รังสีรักษา (radiotherapy)

โดยด้านรังสีรักษานั้นทางโรงพยาบาลวัฒโนสถได้นำวิวัฒนาการการฉายแสงที่มีความแม่นยำ (Precision Radiation Therapy) ด้วยเครื่องฉายแสง  model EDGE  อันเป็นมิติใหม่ทางการฉายแสงที่เรียกว่ารังสีศัลยกรรม เพื่อเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการรักษาโรคมะเร็ง

ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ กล่าวว่า โรงพยาบาลวัฒโนสถ เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 180 ล้านบาท เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยผู้ป่วยจะได้รับการรักษาแบบองค์รวมและมีการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบทุกมิติ (Total Cancer Care) ตั้งแต่ ป้องกัน วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟู ด้วยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญแบบสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team) และรักษาผู้ป่วยเฉพาะบุคคล (Personalized medicine) ปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒโนสถได้ใช้ Precision Medicine มารักษาทางการให้ยากับผู้ป่วยโรคมะเร็งเฉพาะรายอย่างแม่นยำ โดยใช้ข้อมูลของยีนส์แต่ละบุคคล ซึ่งก้าวต่อไปทางโรงพยาบาลได้นำ Precision Radiation Therapy มาใช้กับการรักษาทางด้านรังสีรักษาที่มีความแม่นยำ รวดเร็ว ปลอดภัย ถูกต้องเฉพาะมะเร็งแต่ละชนิด ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้แก่เครื่องฉายรังสี EDGE อันเป็นเทคโนโลยีทางรังสีรักษายุคใหม่ที่มีความก้าวหน้าและทันสมัย เพื่อเป็นมิติใหม่ของการฉายแสงที่เรียกว่ารังสีศัลยกรรม หรือรังสีร่วมพิกัด (Radiosurgery) ซึ่งเป็นการฉายรังสีพลังงานสูงในเวลาอันสั้นเป็นทางเลือกแทนการผ่าตัด นอกจากนี้เครื่องฉายรังสี EDGE ยังมีประสิทธิภาพในการควบคุมขอบเขตลำรังสีที่สอดรับกับรูปร่างหรือรูปทรงของก้อนมะเร็ง ทำให้อวัยวะข้างเคียงได้รับผลข้างเคียงน้อยจากปริมาณรังสี และยังสามารถให้รังสีในปริมาณสูงทำให้การฉายแสงแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาน้อยลง เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยดียิ่งขึ้น

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ  เลิศสงวนสินชัย ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รพ.วัฒโนสถและแพทย์รังสีรักษา ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า สำหรับโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรกมักจะมีปัญหาเฉพาะที่ แต่สำหรับมะเร็งในระยะท้ายๆ จะมีการลุกลามและแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ แม้ว่าคนไข้บางรายจะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกัน ระยะโรคเหมือนกัน แต่วิธีการรักษาอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรคร่วมและร่างกายของผู้ป่วยแต่ละราย การรักษาโรคมะเร็งมีการพัฒนาไปในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดด้วยเทคนิคการส่องกล้อง การใช้หุ่นยนต์ผ่าตัด รวมถึงการรักษาด้วยตัวยาแบบมุ่งเป้าที่จะเจาะจงไปยังเซลล์มะเร็งเป้าหมาย ทำให้ผลกระทบจะเกิดกับเนื้อเยื่อปกติก็จะน้อยลงไป และด้วยวิวัฒนาการเทคโนโลยีทางรังสีรักษายุคใหม่ที่สามารถกำหนดพื้นที่เป้าหมายการฉายแสงเฉพาะจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครื่อง Varian EDGE เป็นเครื่องฉายรังสีรักษารุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพและมีเทคโนโลยีการฉายรังสีในแบบ 3 มิติ (3D-RT) และ 4 มิติ (4D-RT) โดยเครื่องจะคำนวณปริมาณรังสีตามเทคนิคในการรักษาได้อย่างถูกต้อง แสดงให้เห็นการกระจายของปริมาณรังสีแบบ 3 มิติในบริเวณที่แพทย์ต้องการรักษา เป็นไปตามแผนการรักษาที่วางไว้ ลักษณะสำคัญของเครื่องคือ จะมีซี่วัตถุกำบังรังสี จำนวน 120 ซี่ ซึ่งสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ และซี่วัตถุกำบังรังสีจะมีขนาดเล็กมาก ทำให้สามารถเปิดขอบเขตลำรังสีได้อย่างรัดกุม สอดรับกับรูปร่างของก้อนเนื้อเยื่อที่ต้องการรักษา ขณะเดียวกันซี่วัตถุกำบังเหล่านี้จะช่วยกำบังไม่ให้รังสีไปโดนอวัยวะปกติรอบข้าง หรือกำบังให้โดนให้น้อยที่สุด ในอดีตเครื่องฉายรังสีบางเครื่องถูกผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับการรักษาโรคมะเร็งในอวัยวะบางตำแหน่งเท่านั้น แต่เครื่อง EDGE สามารถปรับการใช้งานได้ และถูกออกแบบมาเพื่อเน้นจุดหรือตำแหน่งเฉพาะที่มากขึ้น ถ้าตำแหน่งของก้อนมะเร็งที่อยู่ใกล้เคียงกับอวัยวะสำคัญหรืออวัยวะที่ไวต่อรังสี โดยเครื่อง EDGE สามารถใช้ได้กับการฉายรังสีทั่วทั้งร่างกาย ทั้งในสมองและนอกสมอง ปอด ไขสันหลัง ต่อมลูกหมาก ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ เป็นต้น จากข้อมูลการวิจัยทางคลินิกภายในปัจจุบันพบว่าการฉายรังสีในระยะเวลาสั้นๆ ด้วยปริมาณรังสีสูงมากๆ ในระดับหนึ่ง สามารถฆ่าและทำลายเซลล์มะเร็งได้ดีกว่า โอกาสการกลับเป็นซ้ำน้อยลง อาการข้างเคียงลดลงกว่าวิธีเดิมๆ ที่ต้องฉายรังสีหลายครั้ง (conventional technique and dose) ทำให้เพิ่มโอกาสอยู่รอดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงขึ้น

www.aboutinformant.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม  

 งานเทศกาล "เพลินอดีต ติดเสน่ห์วันวาน เที่ยวตลาดโบราณบางพลี"  กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย "สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water"  ทิศทางการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนของกรมการท่องเที่ยว และมอบเสื้อชูชีพและจักรยานให้กับตลาดน้ำตลิ่งชัน  เทศกาล "เพลินอดีต ติดเสน่ห์วันวาน เที่ยวตลาดโบราณบางพลี" 22-28 กรกฎาคมนี้
 กรมการท่องเที่ยว เปิดบ้านต้อนรับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับโลก สู่ เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 5 อย่างยิ่งใหญ่ ตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทย สู่การเป็นจุดหมายการถ่ายทำภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของโลก  สุพรรณบุรีชูศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  บางจากฯ พัฒนาพรีเมียมดีเซลคุณภาพอนาคต “Hi Premium Diesel S”  หลักสูตร BTEC จากวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักรวิทยาลัยนานาชาตินท์ รีเจ้นท์ กรุงเทพ ฯ
 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ในโครงการ “รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  11 พ.ย.นี้ บราเดอร์ขอบคุณลูกค้า ดึงศิลปินคุณภาพ มอส-ทาทา-นิโคล-พาราด็อกซ์ จัดคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ ไทยสเตนเลสสตีล เดินหน้า นวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Seagull Green Innovation“ ทุ่มงบ 50 ลบ. ติดตั้งแผงโซลาร์รูฟ ดึงพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในการผลิต “งานตามรอยเสด็จ...111 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์” ททท.สำนักงานนครสวรรค์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน ตามรอยเสด็จ...111 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี 2560 โดยนครสวรรค์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแ